De 7 kenmerken van een circulaire economie

Wij werken toe naar een bloeiende samenleving op een aarde met zelfherstellende en regenererende capaciteiten: volgens ons het uiteindelijke doel van de circulaire economie. Hierbij laten we ons inspireren door de SDGs (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de VN, de ‘Donuteconomie’ volgens Kate Raworth, de uitgangspunten uit Cradle to Cradle (Braungart & McDonough) en de 7 kenmerken van de circulaire economie van duurzame denktank Metabolic.

Wij zien deze 7 kenmerken als het ideaalbeeld van de circulaire economie. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle producten en diensten in deze circulaire catalogus aan (zoveel mogelijk van) deze kenmerken voldoen. De lat komt elk jaar hoger te liggen: het is onze ambitie dat het volledige aanbod in de catalogus in 2025 100% circulair is. Elk van de 7 kenmerken wordt hieronder uitgelegd.

Met ons dagelijkse doen en laten kunnen we een grote positieve impact maken. Daarom geven we je dan ook graag als meest krachtige kenmerk mee - wees zelf de verandering die je wilt zijn.

Noot aan de lezer – als jullie hier aanvullende ideeën over hebben, laat het ons vooral weten! Stuur ons een email op: info@roen.cc

Ondersteunen van biodiversiteit

Ondersteunen van biodiversiteit

In een circulaire economie ondersteunt en versterkt menselijke activiteit de biodiversiteit

Waar staat 'Ondersteunen van biodiversiteit ' nou eigenlijk voor?

Het behoud van biodiversiteit zien we als één van de hoogste waarden binnen de circulaire economie, omdat het essentieel is voor de zelfherstellende capaciteit van de aarde. Wanneer een complex ecosysteem (zoals een deel van het landschap) verdwijnt, duurt het generaties voordat deze ecosystemen weer terug zijn op het niveau van vóór de verstoring. Gelukkig wordt hier in het ontwerp van zowel producten, variërend van zeep tot en met gehele gebouwen, steeds vaker rekening mee gehouden. In deze catalogus treft u al meerdere goede voorbeelden aan.

Duurzame waterwinning

Duurzame waterwinning

In een circulaire economie winnen we water op een duurzame manier en maximaliseren we bronherstel

Waar staat 'Duurzame waterwinning' nou eigenlijk voor?

Water is onze belangrijkste gedeelde grondstof: voldoende kwantiteit en kwaliteit van water is onmisbaar onszelf en voor onze economie. In een circulaire economie moeten we de waarde van water behouden. Water wordt op zo’n manier gerecycled dat het oneindig hergebruikt kan worden, terwijl we er tegelijkertijd waardevolle grondstoffen uit kunnen winnen. Watersystemen en -technologie moeten het verbruik van zoet water minimaliseren en de energie- en nutriëntwinning uit afvalwater maximaliseren. Het is daarbij belangrijk om de verschillende watersystemen (bijvoorbeeld regen- en drinkwater) te scheiden. Vervuiling die schadelijk is voor aquatische ecosystemen moeten we vermijden. Ook hier worden in snel tempo duurzame, circulaire, technische oplossingen voor ontwikkeld.

Hoogwaardig herbruikbare materialen

Hoogwaardig herbruikbare materialen

In een circulaire economie passen we materialen op zo’n manier toe dat ze continu op hoog niveau hergebruikt kunnen worden, zonder te verdwijnen in het milieu

Waar staat 'Hoogwaardig herbruikbare materialen' nou eigenlijk voor?

Belangrijk bij het ontwerp van een product is, dat nagedacht wordt of de gebruikte materialen mogelijk in de natuur kunnen komen. Dan is het uitgangspunt om bio-afbreekbare materialen te gebruiken, zodat het geen negatieve impact op de natuur heeft. Alleen, dit is technisch vaak (nog) niet mogelijk. Dan is het belangrijk dat de producten en de materialen zodanig zijn ontworpen, dat ze maximaal teruggenomen worden en hergebruikt kunnen worden. Daarbij is het uitgangspunt om producten zo lang als mogelijk in hun meest complexe vorm te behouden – of makkelijk te kunnen ‘ontmantelen’ in herbruikbare onderdelen, dus: liever als product dan als component, en liever als component dan als grondstof, waarbij het bij voorkeur niet of zodanig gemengd is dat het meerdere keren als een ‘lego-bouwsteen’ voor een volgende toepassing gebruikt kan worden. Ook is het essentieel dat er een ‘terugname-propositie’ is, zodat de producten, componenten en grondstoffen weer met maximale kwaliteit terug in de keten komen. Dit kan bijvoorbeeld door product-as-a-service concepten of volledig gesloten terugname systemen voor specifieke materiaalstromen. Als een materiaal schaars is, komt het idealiter eerder terug in de kringloop, zodat het weer gebruikt kan worden voor de laatste duurzame technologische innovaties. Ook de fysieke afstand tussen vraag en aanbod wordt idealiter op elkaar afgestemd. Liever worden grondstoffen niet tot ‘energie’ verbrand – tenzij de ‘energetische kosten’ van transport en verwerking tot ‘lego-bouwstenen’ hoger zijn dan de waarde. NB weet wel dat die ‘energetische kosten’ steeds lager worden naar mate transport en verwerking meer en meer van duurzame energiebronnen gebruik maakt – met andere woorden: het gaat dus steeds vaker ‘lonen’ om er weer een grondstof van te maken.

Ondersteunen van gezondheid & welzijn

Ondersteunen van gezondheid & welzijn

Alle activiteiten van de circulaire economie ondersteunen structureel de gezondheid en het welzijn van de mens en andere soorten

Waar staat 'Ondersteunen van gezondheid & welzijn' nou eigenlijk voor?

In een circulaire economie kennen we de impact van giftige en gevaarlijke stoffen en emissies. We zorgen ervoor dat het leven (mens, dier, plant) hier niet aan blootgesteld worden. Dit vraagt om zeer nauwkeurig ontwerp, emissie studies van materiaalgebruik, en ook nog vele innovaties, met name ook in de chemie. Daarbij is het van belang dat, als deze stoffen wel worden toegepast, dit op zeer gecontroleerde wijze gebeurt. Idealiter hebben economische activiteiten nooit een negatieve impact op de gezondheid en het welzijn van mensen en het milieu – denk daarbij ook aan zaken als nachtwerken of verbranding waarbij veel CO2 en ander fijnstof vrijkomt.

Hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energiebronnen

In een circulaire economie gebruiken we alleen energie op basis van hernieuwbare bronnen.

Waar staat 'Hernieuwbare energiebronnen' nou eigenlijk voor?

Iedere dag leveren duurzame, hernieuwbare bronnen (zon, wind, water) zoveel energie, dat we daar de rest van het jaar genoeg aan hebben. Alleen: we kunnen die energie nu nog niet opslaan en bewaren om op een later moment te gebruiken. Gelukkig gaan de technologische ontwikkelingen zo snel dat dit in rap tempo dichterbij komt. Idealiter is de energie voor productieprocessen, transport en ook het dagelijkse thuisgebruik al geheel op basis van duurzame bronnen. Daarbij worden de materialen die nodig zijn voor de opwekking en opslag van energie zo ontworpen dat ze makkelijk kunnen worden teruggewonnen. Energie wordt intelligent ingezet en verliezen worden vermeden (bijvoorbeeld door isolatie). Om grootschalig energieverlies (o.a. door transport en omzetting) te voorkomen, wordt de locatie van het energieverbruik idealiter afgestemd op de locatie van de lokale beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen. Omzetting van verschillende typen energie wordt bij voorkeur vermeden, evenals transport van energie.

Culturele diversiteit

Culturele diversiteit

In een circulaire economie versterken onze activiteiten de menselijke samenleving en cultuur

Waar staat 'Culturele diversiteit' nou eigenlijk voor?

Het doel van de circulaire economie is het ontwikkelen van een florerende samenleving voor iedereen. Daarom waarderen we naast biodiversiteit ook onze culturele diversiteit. Verschillende ideeën, publieke besturingsvormen, samenlevingen en gemeenschappen zijn van grote waarde voor het ontwikkelen van integrale en robuuste visies op een duurzame economie en de veerkracht van onze samenleving. Voor ons betekent dit dat iedereen ertoe doet, dat we zorgdragen voor sociale inclusiviteit en dat we (respect voor de) vrijheid van meningsuiting hebben. We hebben oog voor de wederkerigheid van onze relaties en vergroten onze positieve cirkel van invloed: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Om de veerkracht verder te vergroten, bouwen we voldoende buffer in de samenleving en onze activiteiten om tegenslagen op te vangen en is het flexibel genoeg opgezet om voortschrijdend inzicht op te nemen.

Toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde

In een circulaire economie realiseren we toegevoegde waarde, die niet alleen in financiële waarde is uit te drukken, maar ook in sociale waarde en milieuwaarde

Waar staat 'Toegevoegde waarde' nou eigenlijk voor?

In een circulaire economie is geld een middel om blijvende, duurzame impact te hebben op mens, maatschappij en milieu. We zien geld als een belangrijk instrument voor het vergroten van sociale en mileuwaarde, maar nooit als doel op zich. In plaats van naar het Bruto Nationaal Product kijken we naar de Bruto Welzijn Bijdrage, organisatievormen als B-Corp en ideeën als de ‘betekeniseconomie’ en duurzame Return on Investment. In onze waarderingen van activiteiten gaan we ook benadrukken wat onze positieve impact op mens en milieu is, niet alleen de financiële waarderingen. Denk daarbij aan: hoeveel mensen in dienst; toename van schone lucht; hoeveel CO2 positieve bijdrage